نمایش 1 تا 18 مورد از کل 77 مورد.
ناهید اورک
مربی کارشناسی ارشد
- -

http://faculty.iaumis.ac.ir/orak/fa

اعظم خدری
مربی کارشناسی ارشد
- -

http://faculty.iaumis.ac.ir/khedri/fa

صادق خوشخو

استادیار
صادق خوشخو
استادیار کارشناسی ارشد
- -

http://faculty.iaumis.ac.ir/khoshkhoo/fa

رقیه رفعتی

استادیار
رقیه رفعتی
استادیار کارشناسی ارشد
- -

http://faculty.iaumis.ac.ir/rafati/fa

عباس شیرمردی

استادیار
عباس شیرمردی
استادیار دکترای تخصصی
- -

http://faculty.iaumis.ac.ir/shirmardi/fa

سعید قانع

استادیار
سعید قانع
استادیار دکترای تخصصی
- -

http://faculty.iaumis.ac.ir/ghane/fa

کورش قنبری

استادیار
کورش قنبری
استادیار کارشناسی ارشد
- -

http://faculty.iaumis.ac.ir/ghanbari/fa