علیرضا آقابیگی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)مهندسی صنایع - صنایعدانشگاه آزاد نجف آباد
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)مهندسی صنایعآزاد نجف آباد
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)مدیریت صنعتیدانشگاه آزاد ساوه

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)رسمی قطعیتمام وقت